vedtægter

VEDTÆGTER  RØMØ HUSHOLDNINGS FORENING

 

§1. Navn og hjemmested

Stk.1.  Foreningens navn er, Rømø Husholdnings Forening

Stk.2.  Foreningen er hjemmehørende på Rømø i Danmark.

 

§2. Baggrund og formål

Stk.1.  Foreningen støtter så vidt muligt øens positive udvikling, som vil være           

           til gavn for både medlemmer og øens øvrige beboere.

Stk.2.  Foreningen vægter det sociale samvær og netværk mellem

           medlemmerne på øen højt.

Stk.3.  Foreningens arrangementer indeholder og dækker medlemmernes

           interesse for både kultur, traditioner, sundhed, økologi, natur og miljø

           og m.m.

 

§3. Bestyrelsen

Stk.1.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter + 2 revisorer.

Stk.2.  3 bestyrelses medlemmer er på valg i ulige år og 4 bestyrelses

           medlemmer i lige år.

Stk.3.  2 suppleanter er på valg hvert år.

Stk.4.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§4. Regnskab og beretning

Stk.1.  Ved generalforsamlingen forelægges foregående års reviderede

           regnskab.

Stk.2.  Regnskabet går fra 1. jan til 31. december.

Stk.3.  Bestyrelsen aflægges beretning om Foreningens arbejde.

 

§5. Generalforsamlingen

Stk.1.  Der skal afholdes én årlig generalforsamling. Generalforsamlingen skal

           være varslet senest 3 uger før.

Stk.2.  Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14

           dage før generalforsamlingens afholdelse.

   

§6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når formanden eller 20

           medlemmer ønsker det.

Stk.2.  Skriftlig anmoning må da indgives med navn og underskrift til

           formanden senest 3 uger før den ekstraordinær general forsamlingen

           afholdes.

 

§7. Økonomi

Stk.1.  Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens formue og inventar.

 

§8.  Nedlæggelse af foreningen

Stk.1.  Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen

           fremmødte stemmer herfor. Efterfølgende bekræftes dette på en

           ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2.  Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 3ugers

           varsel og med nøjagtig angivelse af dagsorden.

Stk.3.  Ved opløsning af foreningen overlades eventuel formue og inventar til

           almennyttige velgørende formål på Rømø efter generalforsamlingens beslutning.

 

den 7. marts.2013

 Hjemmesider: Rømø Husholdningsforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *