2. Nyheder og referater

 

Sidste nyt

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøder i maj, juni og august

 Havneby Varmeværk har i de seneste par år haft en del driftsmæssige udfordringer på varmeværket, med mange udkald til følge.

Foranlediget heraf har bestyrelsen besluttet at investere i et oliefyret kedelanlæg som backup for fliskedlerne i tilfælde af nedbrud.

Ligeledes er det besluttet at udskifte PLC-styringer for kranen og fliskedelanlægget. Snegle som transporterer flisen op i kedlerne udskiftes med nye, og der foretages andre forbedringer på kedlerne og kranen.

De samlede udgifter beløber sig til ca. 2.6 mill. kr.

Projektet er godkendt af Tønder Kommunalbestyrelse, og der er bevilliget en kommunal lånegaranti på 1,6 mill. kr. for optagelse af et 20 årigt lån i Kommunekredit.

Det resterende beløb på 1 mill. kr. finansieres med Varmeværkets egne midler.

De nye varmemålere som Havneby Varmeværk fik monteret i efteråret er endelig afleveret. Målerne har fungeret fint, og der kommer daglige aflæsninger hjem til varmeværket.

Forbrugerne kan følge måleraflæsningerne via E-forsyning. Linket hertil findes på denne hjemmeside www.roemoe.infoland.dk .

Fra bestyrelsesmøderne den 1. februar 2017 og  1. marts 2017.

Bestyrelsesmedlem Hans Otto Schmidt er udtrådt af bestyrelsen, da han har fået nyt arbejde og ikke længere repræsenterer Enjoy i denne. I stedet er udpeget Torben Christensen, som også sidder i bestyrelsen som repræsentant for Enjoy.

Lavere tilslutningsbidrag:

I bestræbelserne på at få så mange varmebrugere med i fjernvarmen som muligt besluttede bestyrelsen den 1. marts 2017 følgende tilslutningsbidrag:

Nye huse inden for forsyningsområdet kr. 20.000 inkl. moms                        Havneby Varmeværk udfører gravearbejder og afholder udgifter hertil.

Eksisterende huse indenfor forsyningsområdet kr. 10.000 inkl. moms. Havneby Varmeværk udfører gravearbejder og afholder udgifter hertil. Såfremt ejer graver på egen grund gives en rabat på 5.000 kr.

Tilslutningspris for huse udenfor forsynings området behandles i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

Fra bestyrelsesmødet den 27. september 2016

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Formand er Palle Bach, næstformand og referent er Viggo Christensen, og kasserer er Preben Thye. Udover Preben Thye blev Kresten Hansen genvalgt til bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er teknisk chef fra Enjoy: Hans Otto Schmidt.

Referat og beretning fra generalforsamlingen er lagt ind på hjemmesiden længere nede.

Budgettet for 2016 / 17 er godkendt og ligger under fanen ”Økonomi”.

VIGTIGT: Nye tilslutninger samt udskiftning af units

Bestyrelsen besluttede i mødet den 29. september 2015, at nye tilslutninger samt udskiftning af eksisterende units skal anvende følgende units: Termix VMTD-2- nr. 376.994.362

De tekniske bestemmelser vil blive tilrette

Beretning for regnskabsåret 2015 – 16

Det er på en trist baggrund, at det bliver mig, der aflægger bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015/16. Den 21. august (dagen før vort sidste bestyrelsesmøde før denne generalforsamling) blev jeg ringet op af daværende formand Hans Hansens kone, der fortalte at Hans samme nat var afgået ved døden. Det var et pludseligt dødsfald, som kom bag på os alle og vore tanker gik til afdødes kone og familie. Vi gennemførte bestyrelsesmødet den 22. august med et punkt mere end den udsendte dagsorden, nemlig valg af ny formand. Jeg blev valgt og aflægger derfor beretningen.

Da vi den 22. august var fremme ved sidste ordinære bestyrelsesmøde før generalforsamlingen, blev der naturligt nok ikke indkaldt en suppleant.

Bortset fra den triste indledning har det været et spændende år i varmeværkets historie. Det er første år, hvor forbrugerne kan betale over PBS. Det forenkler vores administration, men det er dog ikke alle forbrugere, der er tilmeldt. Pt. er tilmeldt 155 forbrugere. Vi håber, at vi får alle med. Det er nemmere og billigere for alle parter.

I bestyrelsen traf vi omkring kalenderårsskiftet beslutning om, at vores administration skulle flyttes til Skærbæk Fjernvarme fra det nye regnskabsår. Fra 1. juni i år overtog Skærbæk Fjernvarme dermed vores administration. Det har først og fremmest den fordel, at vi kan benytte et edb-system, der er direkte beregnet på fjernvarmeforbrugere. Vi ser frem til samarbejdet med Skærbæk Fjernvarme med tak for det hidtidige samarbejde med Havnekontoret, som har udført et fint og tilfredsstillende arbejde for os.

Det emne, der har fyldt mest for bestyrelsen i året 15/16, er helt sikkert gennemførelsen af projekt ”målerudskiftning”.  Det har været et længe næret ønske hos mange bedre at kunne følge forbruget, herunder især afkølingen af vandet. Men at beskrive et udbud på udskiftning af samtlige målere hos forbrugere er en ”lidt” større opgave for lægfolk som os, der tilfældigvis er valgt ind i bestyrelsen, kan gennemføre. Vi allierede os i processen med Dansk Fjernvarmes Projektselskab fra Kolding, som er eksperter udi den slags udbud. De beskrev, hvad vi gerne ville have (primært hvad er det målerne skal kunne vise hos forbrugeren, i administrationen, på varmeværket og overfor bestyrelsen).  Herefter blev to leverandører indbudt til at forelægge for os, hvordan de ville kunne løse opgaven, samt hvad prisen skulle være for det. Valget faldt på Diehl Metering, som ud fra en samlet vurdering af de to tilbud, gav os det mest favorable tilbud.

Tilbuddet på målerne lød på 487.000 kr. Hertil kom 100.000 kr. til udskiftningen og  omkring  50.000 kr. til arbejdet med udbuddet og anden bistand. I alt 637.000 kr.

Efter accept af Diehls tilbud inviterede bestyrelsen de to lokale VVS installatører, som står for langt de fleste fjernvarmeinstallationer i vores område til et møde om selve udskiftningen. De to er Jes Hansen og Overby fra Skærbæk. Vi fandt en god løsning med de to installatører og udskiftningen er som bekendt i fuld gang. Den skal være afsluttet midt i oktober, men er allerede gennemført for nuværende bortset fra 20.

Vi har adviseret en stigning i målerlejen og er pt. ved at optage et lån i kommunekredit på 0,5 mio. kr. for at finansiere de nye målere og fjernaflæsningssystemet.

Som forbrugere er vi sikre på, I vil synes godt om den investering, der er foretaget. Det er sådan, at målerne leverer data hvert minut fra hver eneste måler til en opsamlingscomputer på Værket. Og en gang i timen sender denne computer data videre til en server hos Diehl. Og forbrugerne kan overalt følge deres varmeforbrug ellers temperaturen på vandet og afkølingen på en tablet eller pcer, der hvor man opholder sig.

I det forgangne år er Varmeværket også kommet med på en hjemmeside, nemlig Rømø Infoland. Vi har valgt denne løsning som en forsøgsordning i første omgang, så må vi senere se, om vi selv skal investere i vores helt egen hjemmeside. På Rømø Infoland ligger nu vores tarifblad, vedtægter mv. Og vi lægger nyt ud på siden, når der er noget at fortælle om. Afgørende for om vi evt. skal vælge egen hjemmeside, kan være brugernes tilbagemeldinger. Så brug hjemmesiden Rømø Infoland – gå ind på fanebladet ”Forsyning på Rømø”  – her ligger oplysninger om Havneby Varmeværk.

Afslutningsvis skal nævnes, at vi i årets løb har fået to nye kunder, så vi nu i alt leverer varme til 275 forbrugere.

Hermed åbnes for debat og spørgsmål til bestyrelsens beretning.

 

Viggo Christensen

Bestyrelsesformand

Referat ordinær generalforsamling 2016

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *