Spring til indhold

Rømø

Vedtægter

   Vedtægter          

Rømø Lokalråd

Vedtægter

 1. Foreningens navn er Rømø Lokalråd og foreningen blev stiftet den 23. januar 2004, oprindeligt kaldt Rømøforeningen.
 2. Foreningens formål er at fremme udviklingen og sammenholdet på Rømø – så vidt muligt – til glæde for alle øens beboere. Foreningen er lokalråd for Rømø. Lokalrådets formål er at virke for øens særlige interesser, som bindeled imellem offentlige myndigheder og beboerne på øen. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Blandt de mange opgaver hvor lokalrådet kan gøre en forskel, kan nævnes: At rådgivere og sparre i forhold til kommuneplan og areal planlægning, at komme med ideer til gangstier, cykelstier og andre initiativer inden for trafiksikker hed, at gøre opmærksom på behov for handicapadgang eller andre særlige behov, at give forslag til placering af offentlige institutioner, legepladser med videre.
 3. Rømø Lokalråd ledes af bestyrelsen på 5 medlemmer, der vælges på Rømø Lokalråds generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder.

 4. Foreningen tegnes af formanden.
 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 6. Bestyrelsen administrerer foreningens midler til gavn for øens beboere. Bestyrelsen kan organisere en frivillig indbetaling af kontingent for medlemskab af Rømø Lokalråd. 
 1.        Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede
         forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter for med den respektive formue.    
 2.        Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover
         kontingentforpligtelsen. 
 3.        Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
         nogen art. 
 4.        Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes
  foreningen af den samlede bestyrelse. 

7. Rømø Lokalråds højeste myndighed er generalforsamlingen. Den årlige generalforsamling afholdes i
februar måned med følgende dagsorden:

 1. a. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
  b. Formanden aflægger beretning.
  c. Kassereren aflægger regnskab for foregående kalenderår og fremlægger budget for
      indeværende kalenderår.
  d. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 3
      medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
  e. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for et år. Genvalg kan finde sted.
  f. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.
  g. Indkomne forslag.
  h. Eventuelt. 

8.   Stemmeret på generalforsamlingen har alle fastboende på Rømø over 18 år.

9.   Generalforsamlingen skal være lovligt indkaldt, dvs. at generalforsamlingen er annonceret 14 dage før
denne afholdelse i et lokalt blad.

10. Ethvert forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænd senest 8 dage før
generalforsamlingen.

11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer finder det
nødvendigt, eller hvis min.25% af medlemmerne stiller skriftligt forslag herom til bestyrelsen. 

12. Opløsning af Rømø Lokalråd kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor (66.7%) af de fremmødte stemmer for opløsningen. Indkaldelse, se pkt. 11. 

13. I tilfælde af opløsning skal en eventuel formue anvendes til gavn for øens beboere.
I tilfælde af ophør er desuden gældende, at anvendelse af formue, der er tilvejebragt via midler fra
Tønder Kommune, godkendes af Tønder Kommune. 

14. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlinger ved simpelt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Tønder Kommunalbestyrelse før de kan træde i kraft.
Vedtægten er ændret og ændringerne er vedtaget på ordinær generalforsamling i februar 2012.

Rømø den 3. februar 2020